Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Canatan, A. (2017). Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması ve psikometrik özellikleri. 12-14 Mayıs 2017. 2. Avrasya PozitifPsikoloji Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Uyum geçerliği kapsamında, ABÖ ile Yaşamda Anlam Ölçeği (Demirbaş, 2010) arasındaki korelasyon hesaplanmış ve ABÖ’nin alt boyutları ile yaşamda anlam varlığı ve yaşamda anlam arayışı arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. ABÖ’nin bütünü ve alt boyutları için hesaplanan güvenirlik katsayılarının .75’in üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, ABÖ’nün Türkçe sürümünün yetişkinlerin amaçlarının bilincinde olma düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Madde analizi sonucunda, düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .40 üzerinde değiştiği ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki farkların ölçekte yer alan tüm maddeler için anlamlı olduğu belirlenmiştir

Derecelendirme: 
İletişim: