El Hijyeni Uygulamaları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, M., Yıldırım, N. ve İşeri, Ö. P. (2016). El Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulamaları Envanterinin geçerlilik ve güvenirliliği. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(2), 271-284. http://dx.doi.org/10.17826/cutf.206317

Sorumlu Yazar: 
Mevlüde Karadağ
Geçerlik: 

EHUE elde edilen veriler ile orijinal yapı arasındaki uyum indeksleri incelendiğinde, X2 (X2=378.86 ) değerine ilişkin p değerinin manidar ( p<0.01) olduğu görülmüştür. Diğer uyum indekslerinin X2 /sd 5’in altında olması, RMSEA (0.08) 0.10’nin altında olması; GFI (0.87) >.85 , AGFI (0.83) >.80 SRMR ( 0.06) <.10 olması nedeniyle EHUE’nin orijinal yapısının doğrulandığı kabul edilebilir.

Güvenirlik: 

Korelasyon katsayıları EHUE 0.663 ve EHİS ise 0.601 olarak belirlenmiş olup düşük anlamlılık düzeyi göstermiştir. Madde analizi/madde toplam puan korelasyon katsayıları, EHİS’da 0.20- 0.48, EHUE’de ise 0.44-0.59, arasında belirlenmiştir.

2 alt ölçek ve 22 madde
El hiyeni önemi (14m) : Tuvaletten sonra elleri temizlemek enfeksiyon hastalığı bulaşma riskini azaltır.
İnanç (8 m) : Uygun bir temizleme ürünü eksikliği elleri temizlememek için bir sebep olabilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: