Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gerek, S. ve Kurt, A. A. (2011). Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Uludağ Journal of Economy and Society, 1
, 59-73.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Açıklayıcı faktör analiziyle birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir
araya getirerek değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle az sayıda ve
anlamlı yeni değişkenler (faktörler) bulunarak kavramlar arasındaki
ilişkilerin daha kolay anlaşılması amaçlanmaktadır.

Güvenirlik: 

.“Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği”nin ölçtüğü nitelik açısından zaman
bağlamındaki tutarlılığını test etmek için ise test-tekrar test güvenirlik
katsayısı bir başka deyişle kararlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bunun için
ölçek Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde öğrenim
gören öğrencilere üç hafta ara ile uygulanmıştır. İki uygulama arasındaki
ilişki Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır. Buna göre
iki uygulama arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı ilişki olduğu
görülmüştür [r(27) =.89; p<.05]. Buna göre ölçeğin ölçtüğü nitelik açısından
zaman bağlamında tutarlılık gösterdiği kabul edilmiştir.

Ölçek 34 maddeden oluşmaktadır. 38 maddeyle yapılan faktör analizi işleminde ölçekten 15., 29., 31.ve
35. maddeler yukarıda söz edilen ve göz önüne alınan ölçütleri sağlamadığı
için ölçekten çıkartılmış, ölçeğin son halinde 34 madde yer almıştır. Örnek madde: ”Taksitlendirme yaparken gelirimi göz önünde
bulundururum . ”

Derecelendirme: 
“1-en az” ve “5-en çok”
İletişim: