Ebelik Aidiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başkaya, Y. (2018). Türkiye’deki ebelerin mesleki aidiyeti ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisi (Doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Başkaya
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği : Ölçekte kalan 22 maddenin açımlayıcı faktör analizine tabi tutulması sonucunda dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ebelik Aidiyet Ölçeğinin güvenirliği Cronbach-Alpha (α) değeri 0,905 olarak bulunmuştur. Duygusal aidiyet faktörü için .878, Mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirme faktörü için .851, Mesleki gelişme ve olanakları değerlendirme faktörü için .913, Meslekte görev ve yetki sınırı faktörü için .806 olarak bulunmuştur.

Ölçek 22 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Duygusal aidiyet (7m): Ebelik bana uygun bir meslektir.
Mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirme (7m): Yenidoğan kliniğinde çalışabilirim.
Mesleki gelişme ve olanakları değerlendirme (5m): Ebelikle ilgili yeni uygulamaları takip ederim.
Meslekte görev ve yetki sınırı (3m): Ebelik uygulamalarının diğer sağlık profesyonelleri
tarafından yapılmasına karşıyım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: