Dini Şuur Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seyhan, B. Y. (2015). Dini Şuur Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 61(61), 399-414.

Sorumlu Yazar: 
Beyazıt Yaşar SEYHAN
Geçerlik: 

Ölçek doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulduğunda ise Ki-Kare değerinin (CMIN=351,75; N=225; sd=184; p=0,000) anlamlı olduğu görülmüş ve uyum indeks değerleri ise RMSEA=,056, CFI=,97; IFI=,922; GFI=,872; SMRM=,051; TLI= ,910 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin hem teorik hem de istatistiksel açından kullanılmaya elverişli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayıları Değer boyutu için .89; Bilinç boyutu için .89; Davranış boyutu için ise .88’dir. Ölçeğin
genelinin güvenirlik kat sayısı ise .928 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5= tamamen katılıyorum)
İletişim: