Dil Bilgisi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Er, K. ve Ünal, F. T. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik Dil Bilgisi Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 343-356.

Sorumlu Yazar: 
Kevser Er
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. [χ2=3078,943; df=595, p<.000]. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .344 ile .810 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .874 ile .896 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .914 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .330 ile .774 arasında değiştiği görülmüştür.

2 alt boyut 31 madde
Dil bilgisine yönelik ilgi ve sevgi ( 16 m): Dil bilgisi konularını öğrenmek zevklidir.
Dil bilgisine yönelik olumsuz tutum ( 15 m): Derste dil bilgisi konuları anlatılırken dinlemem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: