Değişim Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbaba Altun, S. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim Eğilimleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 73-90.

Sorumlu Yazar: 
Şener Büyüköztürk
Geçerlik: 

AFA ile belirlenen dört faktörü adlandırmak amacıyla madde içerikleri
incelenmiş ve uzman görüşü alınmıştır. Sonuçta, birinci faktör
değişimde girişimcilik, ikinci faktör değişime direnç, üçüncü faktördeğişimin yararına inanma ve dördüncü faktör statükoyu koruma (değişimden
kaçınma) olarak adlandırılmıştır. Dört faktör birlikte toplam
varyansın % 44.63’nü açıklamaktadır.
DEÖ’nün AFA ile belirlenen dört faktörlü yapısının geçerliğine
ilişkin ek kanıt elde etmek amacıyla aynı veriler üzerinde DFA yapılmıştır.
Yapılan ilk DFA modifikasyon değerlerine bakıldığında “M02 ve M03”
ile “M09 ve M11” madde çiftlerinin hataları arasında ilişki olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

DEÖ puanları için hesaplanan alfa güvenirlik katsayısı değişimin
yararına inanma faktörü için .91, değişimde girişimcilik faktörü
.86, değişime direnç faktörü için .82 ve statükoyu koruma faktörü için
.67’dir. Ölçek maddelerinin yöneticileri değişim eğilimleri davranışları
bakımından ne derece ayırt ettiğine ilişkin her bir faktör için hesaplanan
düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .34 ile .79 arasında değişmektedir
(

Derecelendirme: 
İletişim: