Coğrafi Sorgulama Süreç Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yiğit-Özüdoğru, H. (2021) Coğrafya eğitiminde coğrafi sorgulama becerilerinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Yiğit Özüdoğru
Geçerlik: 

Çalışma grubundan elde edilen verilerle yapılan analizde KMO değeri 0,914 olarak belirlenmiştir. Bu durumda KMO değerinin örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapılması için oldukça yeterli şeklinde değerlendirilebilir. Barlett Sphericity Testi sonucunda chi-square test istatistiği (x²=3459,765; df=231; sig=000) anlamlı çıkmıştır.
ölçeğin alt faktörleri arasındaki korelasyonların 0,509 ile 0,888 arasında değiştiği görülmektedir. Bu değerler, beş faktörün birbirleriyle pozitif yönde p < .01 düzeyinde anlamlı bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir.

Güvenirlik: 

ölçeğin tümünde Cr α değeri 0,926 ve 0,950 olduğu anlaşılmaktadır. Ölçeğin beş bileşeni için bu değerler; CSS bileşeninde 0,778 ile 0,828; CBEE bileşeninde 0, 814 ile 0,843; CBOA bileşeninde 0,896 ile 0,910; CSC bileşeninde
0,841 ile 0,851; CBA bileşeninde 0,821 ile 0,864 olduğu görülmektedir.
Bu bulgulardan hareketle ölçeğin ve alt bileşenlerinin yüksek bir iç tutarlığa sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Derecelendirme: 
1 hiç, 2 nadiren, 3 arasıra,4 sık sık, 5 her zaman
İletişim: