Çocuklar İçin Uyku Bozuklukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ağca Bilmenoğlu, S. (2019). Çocuklar için uyku bozuklukları ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği (Tıpta Uzmanlık). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Sorumlu Yazar: 
Seray AĞCA BİLMENOĞLU
Geçerlik: 

Yapısal geçerliliğin en basit bir şekilde anlamı, test veya ölçek maddelerinin ölçülmek istenen hipotetik faktörle yüksek derecede ilişkili olması ve faktörler arasındaki ilişkilerin de kurama uygun düşmesidir (66). Psikolojik ölçekler için yapı geçerliği birinci derecede önem taşır. Bu değerlendirme için faktör analizi yöntemi kullanılmaktadır. İki türlü faktör analizi yöntemi vardır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerinden hangisinin kullanılması gerektiği ve hangi değerlerin raporlanması gerektiği ise en sık karşılaşılan sorulardandır. Test geliştirme süreci için açımlayıcı faktör analizi, uyarlama için ise doğrulayıcı faktör analizi önerilmektedir

Güvenirlik: 

Ölçek maddelerinin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını ve aynı kavramsal yapıyı ölçüp ölçmediğini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayısına bakılır. Güvenilirlik hesaplarında sıkça kullanılan bir katsayıdır. Maddeler arası korelasyon ortalamasını da dikkate alarak iç güvenilirliği hesaplar

Derecelendirme: