Çocuk Durumluk Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özalp Gerçeker, G., Ayar, D., Özdemir, Z.,& Bektaş, M. (2018). Çocuk Anksiyete Skalası- Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk diline kazandırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1), 9-13.

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Özalp Gerçeker
Geçerlik: 

İçerik geçerliliğini değerlendirebilmek amacıyla, Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) hesaplandı. Çevrilen versiyon ile orijinal versiyon 9 pediatrik alanda uzman kişiye verilerek, ÇAS-D ve ÇKÖ 1-4 arasında (1=uygun değil, 2=Çok düzeltilmesi gerekir 3=Az düzeltme var, 4=çok uygun) puanlandırması istenildi.

Güvenirlik: 

ÇAS-D puan ortalaması 5.8 ± 0.2 (min= 0, max= 10), ÇKÖ puan ortalaması 1.9 ± 0.1’dir (min= 0, max= 4). ÇKÖ ebeveyn ya da diğer kişiler tarafından da doldurulabilen bir ölçek olduğundan, ebeveyn ve araştırmacı tarafından da puanlandırılabilmektedir. Ebeveyn tarafından doldurulan ÇKÖ puan ortalaması 2.0 ± 0.1, araştırmacı tarafından doldurulan ÇKÖ puan ortalaması ise 2.1 ± 0.1’dir. Her iki ölçekte tek bir skorlama içerdiğinden güvenirlik katsayısı ve madde toplam korelasyonu hesaplandı.

Derecelendirme: 
5’li likert (0=kesinlikle katılmıyorum – 1=katılmıyorum- 2=yarı yarı yarıya katılıyorum – 3=katılıyorum – 4=tamamen katılıyorum)
İletişim: