Borderline Şiddet Değerlendirme Ölçeği (Türkçe BEST)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, E. (2017). Borderline şiddet değerlendirme ölçeği Türkçe versiyonunun (Türkçe BEST) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Akın
Geçerlik: 

Türkçe BEST ölçeğinin alt ölçekleri ile Türkçe BPQ ve BPQ ölçeklerinin alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. BEST ölçeğinin Düşünceler ve Duygular alt ölçeği ile Olumsuz Davranışlar alt ölçeklerinin Türkçe BPQ ve BPQ ölçeklerinin bütün alt ölçekleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Türkçe BEST ölçeğinin iç tutarlılığı Cronbach Alfa Güverlik analizi tekniği ile hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Düşünceler ve Duygular, Olumsuz Davranışlar ve Olumlu davranışlar alt ölçeklerinin Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla 0.80, 0.65 ve 0.67 olarak bulunmuştur. Bütün ölçek için ise iç tutarlılık katsayısı 0.75’dir (Tablo 4). Türkçe BEST ölçeğinin tüm alt ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları tutarlı bulunmuştur. Yani Türkçe BEST ölçeğinin bütün alt ölçekleri için Cronbach alfa katsayısı 0.60’dan yüksek bulunmuştur.

15 maddeden oluşur.
Madde 7 Boşluk duygusu hissetmek.
Madde 12 Öfke patlamaları ya da ilişki sorunları, fiziksel kavgalar
ve mülklerin yıkımına yol açan öfke ile ilgili sorunlar.
Madde 10 Kasten kendinize zarar vermek için bir şey yapmak ya da
intihar girişiminde bulunmak.

Derecelendirme: 
5’ten (neredeyse her zaman), 1’e (neredeyse hiçbir zaman) doğru derecelendirilir.