Blok Temelli Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kasalak, İ. (2017). Robotik kodlama etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kodlamaya ilişkin öz-yeterlik algılarına etkisi ve etkinliklere ilişkin öğrenci yaşantıları (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Kasalak
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonunda 5 maddelik birinci faktör toplam varyansın %11.462’ini, 7 maddelik ikinci faktör ise toplam varyansın %46.763’ünü açıklamış ve bu yapıya ilişkin model doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanarak bireylerin blok temelli programlamaya ilişkin öz-yeterlik algısını ölçen geçerli ve güvenilir bir araç elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Elde edilen 12 madde ve 2 faktörlü yapının iç tutarlılık katsayısı (cronbach alpha) .893 bulunmuş, bu 12 madde toplam varyansın %58.225’ini açıklamış ve bu yapıya ilişkin model doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanarak blok temelli programlamaya ilişkin öz-yeterlik algısını ölçen geçerli ve güvenilir bir araç elde edilmiştir.

12 maddeden oluşmaktadır.
M12. İstenilenler açıkça tanımlandığında oldukça karmaşık ve uzun kodlardan (yazılardan) oluşan bir oyun hazırlayabilirim.
M7. Sahnedeki karakteri sürekli hareket ettirebilirim.
M3. Bir karaktere herhangi bir hareket vermek istediğimde, Scratch’te bunu nereden yapabileceğimi bilirim.

Derecelendirme: 
5’li likert.
PDF: