Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, O., Ucok, A., Danaci, A. E., Sariöz, F., Canpolat, T., Karadayi, G., & Emiroglu, B. (2009). Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Value in Health, 12(3), 93-100.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 

PSP ölçeği, KGİ ile (r=-0.854, p<0.0001) çok iyi, İGD ile (r=0.748, p<0.0001) iyi, Q-LES-Q ile (r=0.734, p<0.0001) iyi ve şizofreni hastaları için PANSS ile (r=-0.664, p<0.0001) iyi düzeyde korelasyon göstermektedir ve tüm korelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.8327 olarak hesaplanmıştır.

4 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=yok – 6=çok şiddetli)
İletişim: