Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yarar, B. (2010). Müzik öğretmenliği lisans programındaki “Bireysel Ses Eğitimi” Dersine Yönelik Performans Ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Betül Yarar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekle yapılan ön ve son uygulamalar arasındaki korelasyona bakıldığında, „ön uygulama-son uygulama‟ sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.(.899)

Ölçek 9 maddeden ve 9 alt boyuttan oluşmaktadır.
Duruş: (Baş , Omurga, Göğüs Dik, Dengeli ve Kendinden Emin)
Solunum (Düzenli, Dengeli, Verimli)
Ses Üretimi (Atak, Fonasyon, Temiz, Tınılı, Dolgun Ses)
Rezonans (Rezonatör Sistemi Etkili Kullanma, Volümlü, Güçlü ve Parlak Ses)Register
Bağlantıları (Egalite, Kaynaşan Güzel Sesler, Sabit ÇizgideTınlama)
Çeşitli Söyleme Tekniklerini Kullanabilme (Legato, Staccato, Martellato, Trill, Vibrato vd.)
Müzikalite (Stilistik Yorum, Hız ve Gürlük Terimlerini Uygulama, Doğru Ritmleme ve Tonlama)
Anlaşılabilirlik (Doğru Entonasyon ve Artikülasyon)
İletişim (Etkililik, İfade Gücü, Sahne Duruşu)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Zayıf- 5=Üstün)
İletişim: