Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnce, B., Cansız, A., Ulusoy, S., Yavuz, K. F., Kurt, E. ve Altınbaş, K. (2019). Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Kürşat Altınbaş
Geçerlik: 

BTSÖ Türkçe formunun yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi Türkçeye çevrilen ölçeğin ilk haline uygulandı. Elde edilen uyum indekslerine göre BTSÖ’nün 20 maddelik versiyonunun yeterli uyum göstermediği saptandı ve 4 numaralı maddenin (“Sıklıkla bu dönemlerde kilo alırlar.”) düşük regresyon ağırlığından dolayı (p>0,05) modelden çıkarılmasına karar verildi. 19 maddelik revize edilmiş ve düzeltilmiş modelin bakılan uyum iyiliği indekslerinden RMSEA= 0,040; CFI = 0,900; GFI = 0,890; IFI= 0,900 ve χ2 /df =1,230 olarak saptandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlilik çalışmasında, 4. maddenin doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre dışlanmasından sonra Cronbach
alfa katsayısı 0,831 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur.

Ölçek 19 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Çoktan seçmeli (6,4,2,0), Çoktan seçmeli (evet-hayır)
İletişim: