Bilişötesi Farkındalık Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Abacı, R. ve Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Uyum geçerliği çalışması iki ölçek arasında .95 korelasyon oldu¤unu ortaya koymuştur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin madde-test korelasyonlarının .35 ile .65 arasında değiştiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Envanterin iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirlik kat sayıları .95 olarak bulunmuştur.

8 alt boyut ve 52 madde
Açıklayıcı Bilgi (8 m): “Zihinsel anlamda güçlü ve zayıf yönlerimin farkındayımdır.”
Prosedürel Bilgi (4 m): “Çalışırken ne tür stratejiler kullandığımın farkında olurum.”
Durumsal Bilgi (5 m): “Hangi stratejilerin daha yararlı olacağını bilirim.”
Planlama (7 m): “Bir problemi çözmek için farklı yollar düşünür ve bunlardan en iyisini seçerim.”
İzleme (8 m): “Amaçlarıma ulaşıp ulaşamadığımı düzenli olarak kontrol ederim.”
Değerlendirme (6 m): “Çalışmamı tamamladıktan sonra öğrendiklerimi özetlerim.”
Hata Ayıklama (5 m): “Bilgiyi kavrayamadığım durumlarda kullandığım stratejileri değiştiririm.”
Bilgi Yönetme (9 m): “Ders çalışırken yapacağım çalışmaları küçük adımlara ayırırım.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: