Bilimin Doğası Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgelen, S. (2013). Bilimin Doğası Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 711-736.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Özgelen
Geçerlik: 

RMSEA’nın değeri 0.08 altında olması iyi bir model için beklenen sonuçtur (63). Diğer bir indeks RMR indeksidir, bu indeks değerinin 0-1 arasında olması
gerekir ve 0.05 den küçük olması iyi uyumu gösterir.

Güvenirlik: 

Bilimin doğası ölçeği 201-2012 akademik yılının bahar döneminde 4 farklı üniversiteden (Abant İzzet Baysal, Akdeniz, Trakya ve Mersin) 644 öğretmen adayı ve
Mersin ilinde devlet okullarında çalışan 11 fen ve teknoloji öğretmeni olmak üzere
toplam 655 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Veriler SPSS programına girilirken 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 28 ve 30.
önermeler ters olarak girilmiştir. Çünkü bu önermeler anlam olarak negatif içeriğe
sahiptirler. SPSS programında yordamsal analiz için ölçek güvenilirlik çözümlemesi
ve faktör analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı olmak üzere iki tür faktör analizi yaklaşımı vardır. Açımlayıcı faktör analizi değişkenler arası ilişkilerden
yola çıkarak faktörler bulmaya yönelik bir işlem iken, doğrulayıcı faktör analizinde
ise değişkenler arsındaki ilişkiye dair daha önce öne sürülen faktörlerin tekrar test
edilmesidir (58). Bu çalışmada SPSS programı kullanarak ilk önce açımlayıcı faktör
analizi, daha sonra AMOS programı kullanarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

5 Alt boyut ve 19 Madde
Bilimsel bilginin ve bilim insanının özellikleri (9 m): Bilimsel teoriler zamanla yasalara dönüşürler.
Değişime açık olma (3 m): Bilimsel yasalar asla değişmezler.
Bilimde özellik ve teknoloji (3 m): Teknoloji, teorik bilimin uygulama alanıdır.
Sosyal kültürel yapı (2 m): Bilimin oluşmasında sosyal ve kültürel değerlerin bir etkisi yoktur.
Bilimde teorilerin yeri (2 m): Bilim, insanın farklı yöntemlerle evreni anlama ve onu açıklama çabasıdır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: