Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için” bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Buket Akkoyunlu
Geçerlik: 

Öz-yeterlik olarak adlandırılan faktörde yer alan maddelerini faktörde verdikleri faktör yüklerinin .67 ile 81, madde toplam puan korelasyonlarının .69 ile 81 arasında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0.93 olarak bulunmuştur.

Tek boyut ve 12 madde
Öz-yeterlik (12): Etkili bir öğretim ortamı yaratabilmek için sınıf disiplini ile ilgili kurallar geliştirmede kendimi yeterli hissederim

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert “1: hiçbir zaman, 3: kararsızım, 5: her zaman” olacak şekilde şekilde puanlanmıştır.
İletişim: