Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ)-İngilizce Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, N. & Baysen, E. (2019). An attitude scale for the Information Search Process (ASISP): A study of reliability and validity. Türk Kütüphaneciliği, 33(3), 138-164. doi: 10.24146/tk.573756

Sorumlu Yazar: 
Nermin Çakmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum-5=tamamen katılıyorum)
İletişim: