Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Sorumlu Yazar: 
Erkan T. Demirel
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Söz konusu analizin sonuçları aşağıdaki Tablo 3’de yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde hem tüm faktörlerin hem de ölçeğin genelinin model uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar (Çokluk vd., 2010: 266-275; Şimşek, 2007: 44-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 37-47) içerisinde olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile ölçeğin faktör yapısının doğrulandığı söylenebilmektedir.

Güvenirlik: 

Katılımcıların ölçekten aldıkları puanlarla ilgili olarak SERVQUAL skorları ve güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır ve alt boyutların her biri ve ölçeğin geneli güvenilirlik açısından kabul edilebilir sınırın üzerinde değerler almışlardır.

8 alt boyut ve 73 madde
Fiziksel unsurlar (26 madde)
Güvenilirlik (9 madde)
Vatandaşı anlama (7 madde)
Nezaket (5 madde)
Ulaşılabilirlik (6 madde)
Yeterlilik (7 madde)
Güvenlik (5 madde)
İletişim (8 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)