Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünlü, H., Sünbül, A.M. ve Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Ünlü
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Faktör analizlerine göre ölçek 6 faktör ve 81 maddeden oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Kişisel ve Mesleki Gelişim 0.88, Öğrenciyi Tanıma 0.81, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yeterlilik 0.93, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme 0.71, Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 0.87 ve son olarak Program ve İçerik Bilgisinde Yeterlilik boyutunda ise 0.65 katsayısı hesaplanmıştır

Ölçek 78 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Kişisel ve Mesleki Gelişim (11m): Beden eğitimi öğretim programındaki değişimleri izlerim.
Öğrenciyi Tanıma (6m): Öğrencilerle güven verici ilişkiler kurarım ve onların sağlıklı ve dengeli birer kişilik geliştirmeleri konusunda sorumluluk duyarım.
Öğrenme ve Öğretme Süreci (31m): Sportif faaliyetlere öğrencilerle birlikte aktif olarak katılabilirim.
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (10m): Öğrencilerin etkinliklerini kısa zamanda puanlama ve sonuçları, öğrencinin nasıl gelişeceğine ilişkin dönütlerle birlikte öğrencilere veririm.
Aile ve Toplum İlişkileri (7m): Diğer öğretmenlerle iş ilişkileri kurar ve işbirliği içinde çalışırım.
Program ve İçerik Bilgisi (13m): Beden eğitimi ile ilgili temel kavram, kural ve ilkeler hakkında bilgi sahibiyim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= yetersiz- 5= çok yeterli)
İletişim: