Beden Dili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tok, M. ve Temel, H. (2014). Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 103-122.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Tok
Geçerlik: 

Analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.92, Bartlett Test of Sphericity testi anlamlılık değeri ise 0.00 (p<0.05) bulunmuştur. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.34–0.69 arasında değişen 3 faktörden oluştuğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Faktörler için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı faktör 1 için 0.86, faktör 2 için 0.67 ve faktör 3 için 0.61 olarak tespit edilmiştir. Ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin 0.34 ile 0.69 arasında değiştiği görülmektedir.

Toplam 15 madde 3 alt boyut
Jest ve Mimik: (8 m): Mimiklerimi (yüz hareketleri) ders esnasında kontrol ederim
Duruş : (5 m): Ders anlatım esnasında yüzümü öğrencilere dönerek etkili ders anlatırım.
Giyim : (2 m): Elbiselerimin temiz ve düzenli olmasına dikkat ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: