Barnett Çocuk Sevme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., ve Gelbal, S., (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-48.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Geçerlik için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçekte bulunan 14 maddenin tamamının birinci boyutta yüksek faktör yüküne sahip olduğu; birinci faktöre ait toplam değişkenliği % 51.83 olduğu bulunmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değeri 0.92, test‐
tekrar test güvenirliği ise 0.85 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
Olumlu maddeler puanlanırken “Tamamen katılıyorum” yanıtı “7” ile ve “Hiç katılmıyorum” yanıtı ise “1” ile puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında da ”Hiç katılmıyorum” yanıtı “7” ile “Tamamen katılıyorum” yanıtı da “1” ile puanlanmaktadır.Olumsuz maddelerin puanlanmasında da (7=tamamen katılıyorum-1=hiç katılmıyorum) Olumsuz maddelerin puanlanmasında da (7=hiç katılmıyorum-1=tamamen katılıyorum)
İletişim: