Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç-Ertaş, H. ve Keleş, Ö. (2017). Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 35-54.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak madde toplam korelasyon katsayıları incelenmiş ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0,51 ile 0,79 arasında olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin tümü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi