ARCS Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, K., Ardıç, T. ve Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı öğretim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1821-1838.

Sorumlu Yazar: 
Kasım Karataş
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ²=264.66; sd=203; χ2/sd = 1.30; p=0.00; AGFI=.92, GFI= .93, NNFI=.99 CFI=.99, S-RMR=.041 ve RMSEA=.030). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .37 ile .71 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .61 ile .78 arasında dğişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır.

36 madde 4 alt boyut
Dikkat (13 m):
Güven (9 m):
İlişki (8 m):
Memnuniyet (6 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: