Antrenör Yeterlilik Ölçeği II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Unutmaz, V. ve Gençer, T. (2017). Antrenör Yeterlilik Ölçeği II’nin Türkçe uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-78. Doi: 10.25307/jssr.337768

Sorumlu Yazar: 
Volkan Unutmaz
Geçerlik: 

Madde analizi sonucunda; ölçeği oluşturan maddelere ait t-değerlerinin 7.64 ile 13.26 arasında değişkenlik gösterdiği ve elde edilen değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01)
Antrenör Yeterlilik Ölçeği -II’nin yapı geçerliğini belirlemeye yönelik olarak uygulanan DFA sonuçlarından elde edilen ilk bulgular (χ2= 240.82, df =125, χ2/df = 1.93, RMSEA = 0.061, NNFI= 0.89, CFI=0.91, IFI=0.92, SRMR = 0.055, GFI=0.90, AGFI= 0.86), ölçeğin alan yazında yer alan kabul edilebilir değerlere sahip olduğunu göstermektedir. DFA analizi kapsamında belirlenen ve ki-kare değerlerini düşürmek suretiyle uyum indekslerinde iyileşme göstereceğini belirten modifikasyon indeksleri incelendiğinde, uyum indekslerini olumlu derecede etkileyeceği belirlenen iki modifikasyonun ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sebeple ölçeği oluşturan ve aynı boyut altında yer alan maddeler içerisinden 5. ile 12. ifadeler ve 8. ile 13. ifadeler arasındaki ilişkiler serbest bırakılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Tekrar uygulanan analiz sonucunda elde edilen uyum indekslerinde (χ2= 203.73, df =123, χ2/df = 1.66, RMSEA = 0.052, NNFI= 0.92, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR = 0.049, GFI=0.91, AGFI= 0.88) iyileşme gerçekleştiği görülmüş ve ölçeğe son şekli verilmiştir.
DFA analizi sonucunda, ölçeği oluşturan alt boyutlara ilişkin Standardize Edilmiş Lambda (λ) değerlerinin .51 ile .81 arasında, R2 değerlerinin .26 ile .66 arasında, t değerlerinin ise 7.60 ile 11.89 arasında değişkenlik gösterdiği, ve elde edilen değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01).

Güvenirlik: 

Çalışmanın güvenirlik analizleri kapsamında hesaplanan iç tutarlık katsayılarının (Cronbach’s alpha) motivasyon alt boyutu için .64, oyun stratejileri alt boyutu için .74, teknik öğretimi alt boyutu için .74, karakter oluşumu alt boyutu için .68 ve fiziksel kondüsyon alt boyutu için .70 arasında değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin bütünü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .89 olarak hesaplanmıştır.

18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçekte yer alan maddeler 4’lü Likert (1-Az, 2-Orta, 3-Yüksek ve 4-Tam) derecelendirme sistemi ile ölçülmektedir.
İletişim: