Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Kamuran Çelik
Geçerlik: 

Envanterdeki amaç ifadeleri olan maddeler, DKAB Öğretim Programından alınmış ve geçerliği konusunda uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu bağlamda düşünüldüğünde, mevcut envanter maddelerinin aynı amaca hizmet ettiği ve ölçmek istediği özelliği başka bir özellikle karıştırmadan ölçtüğü söylenebilir.

Güvenirlik: 

Envanterin güvenirliği, test tekrar yöntemiyle test edilmiştir. Öğrencilere ait envanter örneklem grubuna benzer özellikteki 35 kişilik bir öğrenci grubuna bir haftalık ara ile iki kez uygulanmış ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. Aynı zamanda Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilere uygulanan envanterin alfa güvenirlik katsayısı 0.93, öğretmenlere uygulanan envanterin alfa güvenirlik katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= tamamen gerçekleşiyor)