Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik Beklentilere ilişkin Stres Envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Kelecioğlu
Geçerlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .81 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığı toplam puan ve alt boyutlar için .65 ve .82 arasındadır. Test-tekrar test güvenirliği .49 ve.66 arasındadır.

2 alt boyut ve 9 madde
Aile/Öğretmen beklentileri (5) : Ailemin benden beklediklerini gerçekleştiremediğimde kendimi suçlarım.
Kendine ilişkin beklentiler (4) : Kendi standartlarıma göre yaşayamadığımda gerginlik hissederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: