Yeni Çağ İnanışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. ve Aydın, C. (2013). Yeni çağ inanışları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 35, 5-19.

Geçerlik: 

Yeni Çağ İnanışları Ölçeği maddelerinin faktör yüklerinin birinci faktörde toplanması ve madde analizi sonucu korelasyon katsayılarının (p<0.01) düzeyinde önemli bulunması, ölçek maddelerinin yapı geçerliğine sahip olduğunun birer göstergesidir.

Güvenirlik: 

Yeni Çağ İnanışları Ölçeği’nin güvenilir olup olmadığına test‐yarı test, test‐tekrar test ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları bulunarak bakılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan 504 kişiye uygulanan Yeni Çağ İnanışları Ölçeği’nin test‐yarı test güvenirlik katsayısı 0,89 ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunurken, 35 kişiye uygulanarak elde edilen veriler üzerinde test‐tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0,89 olarak bulunmuştur. Elde edilen güvenirlik katsayılarının yüksek bulunması, ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesi sayılabilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert