Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Erkan IŞIK
Geçerlik: 

Uygulama yapılacak örneklem için KMO değerinin .89 olduğu gözlenmiş ve bu değerin tatminkar olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır.

Altı maddelik bir ölçektir. MSBÖ’den örnek iki madde, “Kariyer planım sonucunda beni tatmin edecek bir kariyerim olacak” ve “Seçtiğim kariyerde/meslekte başarılı olacağım” şeklindedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Hiç katılmıyorum – 4=Tamamıyla katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/