Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç-Çakmak, E., Güneş, E., Çiftci, S. ve Üstündağ, M.T. (2011). Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik, güvenirlik analizi ve uygulama sonuçları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 31-40.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Kılıç Çakmak
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin 25 madde ve dört faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93’tür. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı “Gezinme kolaylığı” faktörü için .94, “Tasarım” faktörü için .95, “Erişim Kolaylığı” faktörü için .89, “Kullanım Kolaylığı” faktörü için ise .79 bulunmuştur.

Ölçek 25 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Gezinme kolaylığı (10m): Sitede rahatlıkla geziniyorum.
Tasarım (7m): Metinlerin hizalamaları tutarlı.
Erişim kolaylığı (4m): Site hızlı yükleniyor
Kullanım kolaylığı (4m): Siteyi karmaşık buluyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: