Veli Katılımı Ölçeği-VKÖ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürbüztürk, O., & Şad, S.N. (2010b). Turkish Parental Involvement Scale: Validity and reliability studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 487-491.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla öncelikle veli katılımıyla ilgili yerli ve yabancı alan yazın taranmış; on
sınıf öğretmeni, üç okul müdürü ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden on beş ebeveyn ile aile katılımının önemi ve etkili aile katılım görevleri/uygulamaları konusunda nitel görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca elde edilen taslak ölçek formu program geliştirme, eğitim yönetimi ve denetimi ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında doktorasını yapmış on iki bağımsız akademisyenden oluşan bir uzman grubunun görüşüne sunularak ölçeğe pilot uygulama öncesi son
hali verilmiştir (Gürbüztürk ve Şad, 2010b). 618 velinin katıldığı pilot uygulama verileri üzerinden yapılan yapı geçerliliği ve güvenirlik çalışmaları sonucunda sekiz faktörden ve 39 maddeden oluşan veli katılım ölçeği elde edilmiştir. Faktör yükleri .442 ile .807 arasında dağılım gösteren 39 maddenin tamamının toplam varyansı açıklama oranı %60.86 olarak hesaplanmıştır (Gürbüztürk ve Şad, 2010a; Şad ve Gürbüztürk, 2013). Ölçeğin sekiz faktörlü yapısına ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri aşağıdaki gibidir: X2=1334.85, sd=636 (X2 /sd=2.09), GFI=.90, AGFI=.88, NNFI=.92, CFI=.93, RMSEA=.042, RMR=.057, SRMR=.043. yapısına ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda
hesaplanan uyum iyiliği değerleri şöyledir (Gürbüztürk ve Şad, 2010).

Güvenirlik: 

Ölçeğin, faktörlerine ilişkin açıklamalar, madde sayıları, açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yük aralıkları ve ölçek geliştirme çalışmasında kullanılan 618 kişilik veri seti (Gürbüztürk & Şad, 2010) ile devamında yapılan uygulama çalışmasına katılan 1252 kişilik veri seti (Şad ve Gürbüztürk, 2013) için hesaplanan Cronbach Alpha içtutarlılık katsayıları ekteki dosyada tablo 1’de sunulmuştur. Ayrıca test-tekrar test yöntemi kullanılarak ölçeğin üç hafta arayla 96 veliye uygulanması sonucunda hesaplanan kararlılık katsayısı r=.910 olarak hesaplanmıştır (Gürbüztürk ve Şad, 2010). Son olarak ölçeğin ölçüt ölçek geçerlilik katsayısı Kotaman (2008) tarafından veli katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen veri toplama aracıyla test edilmiş ve 65 velinin iki ölçekten aldıkları puanlar arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r=.880) anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Gürbüztürk ve Şad, 2010).

8 alt boyut ve 39 madde
Okul ve öğretmenle iletişim (8 m): Çocuğumun başarı düzeyi konusunda öğretmeninden bilgi isterim.
Çocuğun ödev ve çalışmalarını destekleme (5 m): Çocuğumun yaptığı ödevlerden aldığı sonuçları takip ederim.
Katılım konusunda velinin kendini geliştirmesi (5 m): Çocuk gelişimi ve psikolojisi ile ilgili kaynaklar okurum.
Gönüllü aktif katılım (4 m): Okul/sınıf gezilerinde öğretmen ve öğrencilere eşlik ederim.
Çocukla iletişim (5 m): Çocuğumla iletişim kurarken ona güvendiğimi gösteririm
Öğrenmeyi destekleyici ev ortamının yaratılması (4 m): Çocuğumun ödevini yapabileceği sessiz ve uygun bir ortam hazırlarım.
Çocuğun kişilik gelişimini destekleme (4 m): Çocuğumun yardım almadan kendi kendine bir şeyler başarmasına fırsat veririm.
Çocuğun sosyo-kültürel gelişimini destekleme (4 m:): Çocuğumu konser, sergi, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere götürürüm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: