Öğretmen Kişilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hotaman, D. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmen kişilik özelliklerine yönelik algılarının incelenmesi. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 186-201.

Sorumlu Yazar: 
Davut Hotaman
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınarak, ölçekteki maddelerin alanyazında yer alan temel öğretmen kişilik özelliklerini kapsadığı ve öğrencilerin öğretmenliğe ilişkin kendi algılarını ölçebileceği kanısına varılmıştır. Ölçeğe yapı geçerliğini kontrol etmeden önce, araştırma grubunun yeterli olup olmadığını test eden Kaiser-Mayer-Olkin Test sonucunun .60’dan (KMO = .86) büyük (Büyüköztürk, 2007), Barlett testinin de (1109.696, p<0,001) anlamlı çıkması, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için Kuder Richardson formülünden türetilen (Balcı, 2009) Cranbach Alpha değeri α = .84 olarak bulunmuştur.

Ölçek tek bir başlık altında ele alınmış olur 8 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)