Subay Kişilik Özellikleri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sümer, H. C., Sümer, N., Çifci, S. ve Demirutku, K. (2000). Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 15-40.

Sorumlu Yazar: 
H. Canan Sümer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Maddeler arası korelasyon matrisleri, madde-toplam korelasyonları, bileşik korelasyonların kareleri ve maddenin ölçekten çıkarılması için iç tutarlılık katsayısında elde edilecek artış temelinde her bir alt boyut içinde yer alan maddeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda özellikle madde-toplam korelasyonu çok düşük olan ve elenmesi sonucu iç tutarlılık katsayısı değerinde önemli bir artışa yol açan maddelerin, genellikle birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliği ölçmeyi hedefleyen maddelerden oluştuğu gözlenmiştir.

19 alt boyut ve 248 madde
Grubu Yönlendirme
İkna Yeteneği
KararlılıkKarar Verme
Problem Çözme
Strese Dayanıklılık
Düzenlilik
Bağlılık
Askeri Disiplin
Sağlam Karakter
Planlama
Çalışma Disiplini
Gelişime Açıklık
Sosyallik
Uyumluluk
Amirlerle İlişkiler
İletişim
Özgüven
Takip-Kontrol

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= Çok yanlış- 6= Çok doğru)
İletişim: