Uygulama Öğretmenliği Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Coşkun, C. (2012). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenliği yeterliliklerine ilişkin görüşleri (Aydın ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Ceren COŞKUN
Geçerlik: 

Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0,955 olarak Barlett değerinin ise 0,05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda toplam varyansı %72,37 olan 4 faktör oluşmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve buna ek olarak Split-half yöntemi ile de güvenirlik araştırılmıştırr. Uygulama öğretmenliği yeterlilik ölçeği öğrenci formundaki 27 maddenin genel güvenirliği α=0,966 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut ve 27 madde
Sınıf Yönetimi(19m)
Rehberlik(3m)
Uygulamaya Hazırlık(3m)
Değerlendirme(2m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)