Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, İ., Yüksel, S., Özkaya, G., Ocakoğlu, G., Yüksel, A. ve Uncu, Y. (2009). Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeğinin geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81-87. doi:10.2399/ctd.09.81

Sorumlu Yazar: 
İlker Ercan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Faktör analizinde dik döndürme yöntemlerinden varimax döndürme yöntemi kullanıldı. Faktör sayısının belirlenmesinde özdeğeri 1’den büyük olma kriteri dikkate alındı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson ilişlki analizi
ile incelendi. Anlamlılık sınamalarında α=0.05 olarak alındı.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçek maddeleri 7 faktörde gruplandı, alt ölçeklerin güvenirlik katsayısı 0.53-0.85 arasındaydı. Geliştirdiğimiz 25 maddelik Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.8945 olarak bulundu.

Ölçekte 25 madde ve yedi faktör bulunmaktadır.
Bilimsel düşünme, tartışma ve araştırma becerisi (6m): Bilimsel düşünme ve tartışmayı öğrendim.
Stajların faydası (5m): Hastalarla ve hastanın yakınlarıyla iyi iletişim kurabilmeyi öğrendim.
Hekimlik becerileri (3m): Hekimlerin hasta muayenesi sırasında zamanlarını idareli kullanmaları gerektiğini öğrendim.
Hekimlik prestiji (3m): Hekimlikte bilmek kadar ikna edici konuşmanın da gerekli olduğunu öğrendim.
Öğretim elemanlarının objektifliği (3m): Hekimliğin toplum için statüsü yüksek ve geçerli bir meslek olduğunu öğrendim.
Kararlı, azimli ve sistematik olunması (2m): Planlı ve kontrollü ders çalışılması gerektiğini öğrendim.
Ezberciliğin olmaması (3m): : Sınav sorularında öğrencilerden düşünme ve akıl yürütmelerinin istendiğini, ezber bilgilerin istenmediğini anladım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: