Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N. ve Aştı, T. (2008). Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(61), 24-32.

Sorumlu Yazar: 
Nurten Kaya
Geçerlik: 

SBBKYTÖ’nin geçerliği; ölçeğe bağlı geçerlik yöntemlerinden eş zamanlı ölçek geçerliğinden yaralanılarak sınanmışltır. Bu amaçla Türkçe şekli uzun yıllardır birçok çalışmada kullanılan ve Türkçeye uyarlaması Berberoğlu ve Çalıkoğlu (1992) tarafından gerçekleştirilen Bilgisayarlara Yönelik Tutum Ölçeği (BYTÖ) kullanılmıştır. SBBKYTÖ ile BYTÖ arasında pozitif yönde doğrusal bir korelâsyon elde edilmiş ve korelâsyon katsayı değeri 0.66 (p<0.01) olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.92 olarak bulunmuştur.

Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır.
Bilgisayar, her konuda, bir fırsat aracıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (kesinlikle katılmıyorum- kesinlikle katılıyorum)
İletişim: