Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ersoy, M.A. ve Varan, A. (2007). Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 163-171.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Akif Ersoy
Geçerlik: 

Cinsiyet açısından erkek deneklerin ortalama RHİDÖ puanı, kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur (t=-2.947; sd=201; p<.01). Uygulanan Tek Yönlü
Varyans Analizi ve Tukey sonuçlarına göre, gelir düzeyi
yüksek olan grubun RHİDÖ toplam puan ortalaması,
orta ve düşük grubun ilgili ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (F2, 192=4.33; p<.05).

Güvenirlik: 

RHİDÖ’nin alt ölçeklere ait Cronbach alfa katsayıları .63 ile .87 arasında değişirken, tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır.

5 alt boyut ve 29 madde
Yabancılaşma (6 m):
Kalıp Yargıların Onaylanması (7 m):
Algılanan Ayrımcılık (5 m):
Sosyal Geri Çekilme (6 m):
Damgalanmaya Karşı Direnç (5 m):

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Kesinlikle aynı fikirde değilim – 4=Kesinlikle aynı fikirdeyim)
İletişim: