Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirci, İ. ve Akın, A. (2015). Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 49-64.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Demirci
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ruh sağlığı sürekliliği ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları duygusal iyi olma alt ölçeği için .84, sosyal iyi olma alt ölçeği için .78, psikolojik iyi olma alt ölçeği için .85, ölçeğin tamamı için ise .90 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
6’lı Likert Tipi
İletişim: