Psikotik Belirti Değerlendirme Ölçekleri (PSYRATS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevi, O. M., Sütçü, S. T. ve Güneş, B. (2016). İşitsel varsanı ve sanrıların değerlendirilmesi: Psikotik Belirti Değerlendirme Ölçeklerinin (PSYRATS) Türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2),119-127.

Sorumlu Yazar: 
Oya Mortan Sevi
Geçerlik: 

İşitsel Varsanılar Ölçeği’nin Kaiser-Meyer Olkin ve Bartlett’s Test sonuçları bulunmuştur. KMO değeri .94 olarak bulunduğu için 85 kişilik örneklem grubuna faktör analizi yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiş. Sanrılar ölçeği’nin KMO değeri .88 olarak bulunmuş ve 85 kişilik örneklem grubuna faktör analizi yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiş, değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun çok iyi seviyede olduğu görülmüştür. Yapılan temel bileşenler analizine dayalı faktör analizi işlemleri sonucu özdeğeri 1’in üzerinde olan 1 faktör
bulunmuştur. Bu tek faktör toplam varyansın % 83.12’sini
açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

İşitsel Varsanılar Ölçeği için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .79, Sanrılar Ölçeği için .80 olup madde toplam puan korelasyonları sırasıyla .59 – .98 ve .66 – .93 arasında değişmektedir. Test-tekrar test güvenilirliği varsanılar için .68 – .89, sanrılar için .61 – .76 arasında değişmektedir (p<0.01). Ölçüt bağıntılı geçerliği destekler şekilde, PANSS ve SAPS ile arasında oldukça yüksek ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.01). Her iki ölçek için de 3 faktörlü yapı varyansın %90’ından fazlasını açıklamaktadır. Bulgular orijinal çalışma ile uyumludur.

İşitsel Varsanılar Ölçeği 11 maddedir. Sanrılar Ölçeği 6 maddedir.

Derecelendirme: 
İletişim: