Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Envanterleri (ÖEPDE)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dalgıç, G. (2010). Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Envanterleri (ÖEPDE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 92-105.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Dalgıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretim elemanı öz değerlendirme soru formu verilerinin güvenirlik analizinde testin tamamı için Cronbach Alpha 0,9482, Spearman-Brown 0,8920 ve Guttman 0,8905 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizleri sonunda, ölçeğin toplam Alpha değerini düşüren maddeler ayrıca ele alınmıştır. Hem ölçeğin toplamında hem de içinde bulunduğu faktörde Alpha değerini düşüren maddeler (3. ve 49. madde) elenmiş ve ölçek dışına çıkarılmıştır. Öğrenci öğretim elemanı değerlendirme soru formu verilerinin, güvenirlik analizinde testin tamamı için Cronbach Alpha 0,9604, Spearman-Brown 0,9231 ve Guttman 0,9213 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizleri sonunda, öğrenci ölçeğinin toplam Alpha değerini düşüren maddeler ayrıca ele alınmıştır. Hem ölçeğin toplamında hem de içinde bulunduğu faktörde Alpha değerini düşüren maddeler (36. madde) elenmiş ve ölçek dışına çıkarılmıştır.

2 alt ölçek ve 94 madde
Öğrenci Ölçeği (48 m): Alanındaki yeni gelişmeleri takip eder, derslerine yansıtmaya çalışır.
Öğretim Elemanı Ölçeği (46 m): Bireysel çalışmaya daha fazla yatkınım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: