Mizah Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cemaloğlu, N., Recepoğlu, E., Şahin, F., Daşcı, E. ve Köktürk, O. (2012). Mizah davranışları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 694–716.

Sorumlu Yazar: 
Necati Cemaloğlu
Geçerlik: 

Geliştirilen ölçeğin ön uygulamasından elde edilen sonuçlara göre açımlayıcı faktör analizi yapıldı, yapı geçerliği istatistikî olarak tespit edildi. Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için öncelikle “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı” ve “Barlett Sphericity Testi” yapıldı ve ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu görüldü. İlk analizle faktör sayısı belirlendikten sonra “Varimax döndürme yöntemi” kullanılarak, faktör analizi tekrar edildi ve kalan 30 madde ile ölçeğin 5 faktör altında toplandığı görüldü. Faktör analizi sonucunda elde edilen veriler, ölçeğin geçerliğinin yüksek olduğunu gösterdi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplandı. Ölçeğin tamamının ve tüm boyutlarının yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğu saptandı. Yapılan analizler, geliştirilen Mizah Davranışları Ölçeğinin yüksek derecede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve mizahla ilgili çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

30 madde ve 5 alt boyut
Alaycı Mizah(8) Birinden hoşlanmazsa onu küçük düşürmek için hakkında
espri yapar.
Üretici Sosyal Mizah(8) Çok sayıda fıkra bilir.
Onaylayıcı Mizah(5) Mizahı takdir eder
Reddedici Mizah(6) Mizah yapan kişileri uyarır
Mizah Olmayan Tarz(3) Çok fazla gülmez.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)