Mini Mental Test (MMSE-E)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Babacan-Yıldız, G., Emel, U. R., Kolukısa M., Işık, A. T., Gürsoy, E., Kocaman, G. ve Çelebi̇, A. (2016). Eğitimsizler için modifiye edilen Mini Mental Testin (MMSE-E) Türk toplumunda Alzheimer hastalığı tanısında geçerlik ve güvenilirlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(1), 41-46.

Sorumlu Yazar: 
Gülsen Babacan Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Testin iç tutarlılığı için MMSE-E alt testlerinin her biri değişken olarak analiz edilerek testin güvenirlilik analizi gerçekleştirildi
ve Cronbach α katsayısı 0.70 olarak bulundu. Bulunan bu katsayıyla ölçeğin istatistiksel olarak güvenilir olduğunun
göstergesi olarak kabul edildi.

6 alt boyut ve toplam 30 madde.
Yönelim boyutu ( 10 m)
Kayıt Belleği Boyutu ( 3 m)
Dikkat Boyutu ( 5 m)
Geri Çağırma Boyutu ( 3 m)
Dil Boyutu ( 8 m)
Görsel Mekansal Yetenekler Boyutu ( 1 m)

Derecelendirme: 
2’li Likert( 0=Yanlış cevap-1= Doğru cevap)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/