Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, K., Bütün, İ., ve Gülcü, A. (2016). Mezuniyet öncesi tıbbi biyokimya eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 291-299. DOI: 10.16899/gopctd.282768

Sorumlu Yazar: 
Kürşat Volkan Özcan
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör (DFA) analizi kullanılmıştır. Yapılan döndürülmüş temel bileşenler analizinde 34 maddelik ölçeğin 3 boyutta toplanabileceği bu durumun toplam varyansın % 46’sını açıklamaya yeterli olduğu görülmüştür. Alt boyutlar ve bu boyutlara dağılmış maddeler belirlendikten sonra doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 16,27,08,03,18,02,24,15,31,32,30 ve 33 numaralı maddelerin testten çıkarılması sonucunda uyum ölçüleri p< 0.001, RMSEA=0.078, NFI= 0.92, NNFI= 0.96, CFI= 0.96 ve IFI= 0.96 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Geliştirilen bu ölçeğin cronbach katsayısı α= 0.909 bulunmuştur. Ölçek alt boyutları incelendiğinde önem alt boyutunun güvenirlik katsayısının α= 0.863, ilgi alt boyutunun güvenirlik katsayısının α=0.885, memnuniyet alt boyutunun güvenirlik katsayısının α= 0.646 olduğu görülmüştür.

Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. 3 alt boyutu vardır. 9 maddesi önem alt boyutuna, 7 maddesi ilgi alt boyutuna ve 4 maddesi memnuniyet alt boyutuna ilişkindir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: