Merak ve Keşfetme Ölçeği II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Acun, N., Kapıkıran, Ş. ve Kabasakal, Z. (2013). Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 74-85.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Kapıkıran
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi (CFA) yapılmıştır. Buna göre, ölçeğin χ2(34, n = 323) = 72.35, χ2 = 2.22, p < .0001, CFI = .97, NNFI = .97, RMSEA = .059, SRMR = .049, RMSEA için % 90, GA = .040-.078 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayısı tüm maddeler için .82, esneklik alt ölçeği için .81 ve belirsizliği kabul etme alt ölçeği için .67 olduğu saptanmıştır.

2 alt boyut 10 madde
Esneklik (6 m): Yeni durumlarda aktif olarak edinebildiğim kadar bilgi ararım
Belirsizliği Kabul Etme (4 m): Günlük yaşamın belirsizliğinden gerçekten hoşlanan bir insanımdır

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/