Matematik Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, G., Ozyildirim, F., & Dogan, N. (2012). Mathematics motivation scale: a validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1633-1638.

Sorumlu Yazar: 
Güler Yavuz
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayısı hesaplandı.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: