Koro Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükcengiz, H. (2019). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin koro eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Büyükcengiz
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu elde edilen 27 maddelik koro dersine yönelik tutum ölçeği 4 faktörden oluşmaktadır. Dört boyuttan oluşan koro dersine yönelik tutum ölçeği tarafından açıklanan toplam varyans miktarı % 57,582 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Genel güvenirlik için analiz öncesi Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,924 analiz sonrasında ise 0,920 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 27 madde dört faktörlü yapıdadır.
Duyuşsal (1m): Koro eğitimi dersini severim.
Davranışsal (13m): Koro eğitimi dersinin beklentilerime cevap verdiğini düşünürüm.
Algısal (20m): Koro eğitimi derslerinde çok sesli eser okumaktan hoşlanmam.
Kaygısal (27m): Mezun olduktan sonra asla koro eğitimi dersi ile ilgili bir şey görmek istemiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)