Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakan, O. (2019). Bilgeliğin yordayıcıları olarak entelektüel tevazu ve beş faktör kişilik özellikleri.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Çakan
Geçerlik: 

Kapsamlı entelektüel tevazu ölçeğinin Türkçe formunun yapı geçerliğini incelemek adına gerçekleştirilen analizler, ölçeğin asıl formundaki yapısını Türkçe formunda da doğrulamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin χ2/df değeri alanyazında tavsiye edilen kriter değere denk gelmektedir. Aynı şekilde uyum iyiliği indekslerinin de kabul edilebilir aralıklarda olduğu anlaşılmaktadır (Karagöz, 2015; Şimşek, 2007; Meydan ve Şeşen, 2015). Bütün bu bulgular kapsamlı entelektüel tevazu ölçeğinin Türkçe formunun yapı geçerliğini sağladığını göstermektedir. Ölçüt geçerliğine ilişkin bulgular kapsamlı entelektüel tevazu ile alt boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Genel olarak psikolojik ölçme araçlarına ilişkin güvenirliğin .70 ve üzerinde olması, ölçme aracının güvenirliğinin kanıtı olarak değerlendirilmektedir (DeVellis, 2012; Nunnally ve Bernstein, 1994). Kapsamlı entelektüel tevazu toplam puanına ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı alanyazında önerilen kriter değeri karşılamaktadır. Bu da kapsamlı entelektüel tevazu ölçeğinin kararlı ölçümler yaptığını göstermektedir.

4 alt boyut ve 22 madde
Bakış Açısını Gözden Geçirme Konusunda Açıklık (5 m): Sağlam bir gerekçe olduğunda fikirlerimi değiştirmeye hazırımdır.
Akıl ve Egonun Bağımsızlığı (5 m): Benim için önemli konular hakkında birisi aynı fikri paylaşmadığında, saldırıya uğramış gibi hissederim.
Diğerlerinin Bakış Açısına Saygı Duyma (6 m): Başkalarıyla aynı fikirde olmadığım zamanlarda bile, onların akla yatkın düşüncelerini göz önünde bulundururum.
Aşırı Entelektüel Güvenin Olmaması (6 m): Başkalarının uzmanlığına başvurmaktansa çoğu konu hakkındaki kendi bilgime güvenmeyi tercih ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: