Hemşirelik İmajı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çınar, Ş. ve Demir, Y. (2009). Toplumdaki Hemşirelik İmajı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(2), 24-33.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Çınar
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin sınanması için ölçeğin alt-üst %27’lik grup ortalamaları karşılaştırılması sonucunda iki grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçekten elde edilen üç faktörün açıkladığı toplam varyans %36.4
olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümünün Cronbach alfası 0.81 olarak saptanmıştır.

Genel Görünüm ( 7 madde)
İletişim ( 6 madde)
Mesleki ve Eğitimsel Nitelikler ( 15 madde)

Derecelendirme: 
3’li Likert (1= katılmıyorum -3 = katılıyorum)
İletişim: