Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koşar,C. (2015). Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Koşar
Geçerlik: 

Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın (PAM) Türkçe versiyonu’nun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .81, Madde – toplam puan korelasyon katsayıları .38-.66 arasındadır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı (KMO) .75, Barlett testi sonucu x2: 646, 870; p: 0, 000’dır. Doğrulayıcı faktör analizine göre, ölçeğin model uyum indeksleri x2: 98,72 df: 62, x2 / df oranı 1,59, RMSEA: 0.071, GFI: 0.88; CFI: 0.96, NFI: 0.90; NNFI: 0.95 olarak saptanmıştır

Güvenirlik: 

Rasch analizinde, güvenirlik katsayısı, 0.83-0.87 aralığında, geçerliğinde ise madde uyum değerleri INFIT: 0.68-1.53, OUTFIT: 0.65-1.54 aralıklarında değişmektedir

Örnek maddeler:
Her şeyden ve herkesten önce kendi sağlığımdan ve bakımımdan sorumlu olan kişi benim.
Sağlık sorunlarım için hangi tedavi yöntemlerinin uygun olduğunu biliyorum.
Sağlığımla ilgili sorunları nasıl önleyebileceğimi biliyorum.
Sağlığımla ilgili yeni sorunlar ortaya çıktığında, bu sorunları çözebileceğim konusunda kendimden eminim.

Derecelendirme: 
Kesinlikle katılıyorum: 4 puan, Katılıyorum: 3 puan, Katılmıyorum: 2 puan, Kesinlikle katılmıyorum: 1 puan, Bilemiyorum/Değerlendiremiyorum: 0 puan
İletişim: